HİZMETLERİMİZ

Mali Müşavirlik Hizmetleri

 Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması, .

Devamı

Vergi Danışmanlık hizmetleri

 Sürekli vergi danışmanlığı hizmeti verilmesi, • Uluslararası vergi danışmanlığı, • Firma analizleri, şirket yeniden yapılandırmaları (devir, birleşme, bölünme, hisse değişimi), • Gerçek kişilere yönelik vergi planlaması, • Sermaye şirketleri ve grup şirketlere yönelik vergi planlaması, • Yatırımcılara yönelik vergi planlaması ve danışmanlık hizmeti, • Vergi riski analizleri ve revizyon hizmetleri, • Yatır

Devamı

Bordro Hizmetleri

• Bordro ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında danışmanlık, • İhbar ve kıdem tazminatının hesaplanması, • E-Bordro hizmetleri, • SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,

Devamı

Mali Raporlama Hizmetleri

•Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (US GAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.), • Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) / Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) göre Finansal Tablolarının Hazırlanması, • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

Devamı

Muhasebe Revizyon Hizmetleri

• Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu'na uygunluğunun sağlanması, • Yasal defterlerin VUK'a ve TTK'ya uygunluğunun sağlanması, • Muhasebe departmanı için gerekli eğitimin verilmesi,

Devamı

Denetim hizmetleri

• Finansal Tabloların Denetimi(Mali Denetim ) • Faaliyet Denetimi, • Uygunluk Denetimi, • Süreç Denetimi, • Stokların Denetimi, • Hile ve Yolsuzluk Denetimi, • Bilgi Teknolojileri Denetimi, • Sözleşme Denetimi • İç kontrol sistemlerinin kurulması, mevcut iç denetim sisteminin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve iç denetim birimi tarafından hazırlanan raporlar kapsamında siste

Devamı

Finansal Risk Yönetim Hizmetleri

• Stratejik avantajı yaratan yöntemler geliştirme, • Risk yönetim süreci, altyapı ve raporlama sistemi oluşturma, • Mevcut sistemleri yeniden dizayn etme ve iyileştirme, • Risk yönetimi sistemini yasal mevzuat çerçevesinde düzenlemek, ve mevzuata uyumlu hale getirilmesi  

Devamı

Uzlaşma hizmetleri

• Uzlaşma hizmetleri çerçevesinde, mükelleflerin uzlaşmaya hazırlanması, komisyonlarda mükellefin savunulması ve temsil edilmesi, • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararının alınması, • Şirketlere uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi hizmetleri sunulmaktadır.

Devamı

Stratejik Ortaklık Kurma

Şirketleri yönetim yapısı olarak tanımak, finansal açıdan gözden geçirerek değerlemede bulunmak, potansiyel ortaklıklarla ilgili strateji belirlemek, analizler yaparak ortaklık konusunda anlaşma şartlarını belirlemek ve stratejik ortaklık kuracak her iki taraf açısından kazançlı bir birliktelik sağlanması konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Devamı